Čerpáno z elektronicky vedené kroniky - rok 2011.

                      

  Kronika obce Věžky

(retrospektivní zápis)

Leden 2011 

 

Veřejný život:

Tříkrálová sbírka:

V letošní "Tříkrálové" sbírce se v obci Věžky vybralo celkem 7.790,- Kč, z toho 6.410,- Kč ve Věžkách a 1.380,- Kč ve Vlčích Dolech.

Všem, kteří přispěli, bylo srdečně poděkováno.

 

Počasí:

Dne 4. ledna 2011nastalov dopoledních hodinách pozoruhodné částečné zatmění slunce. Slunce v západní polovině České republiky vycházelo již částečně ukrojené Měsícem. V maximální fázi dosáhlo zatmění velikosti kolem 79 procent, a to nevysoko nad jihovýchodním obzorem. Zatmění na Zemi však nenastalo úplné či prstencové, pouze částečné ve Švédsku s velikostí necelých 86 procent. Šlo o největší částečné zatmění v České republice po 8 letech a nejvýraznější svého druhu až do roku 2026.

Jak Slunce pozvolna stoupalo nad obzor, šlo zatmění ke svému maximu. To nastalo v 9 hodin 25 minut, kdy Měsíc zakryl 79.2 procenta slunečního průměru. Tvar Slunce byl skutečně podivuhodný - jako "úsměv" na obloze, neboť náš přirozený souputník jej zakryl ze severu (tedy jakoby shora). Obě tělesa byly na obloze nevysoko - jen 9° nad obzorem. Poté začal Měsíc pomalu ustupovat. Naposledy bylo možno pohlédnout na sluneční kotouč v 10 hodin 52 minut.

 

 

Pohyb obyvatelstva:

V měsíci lednu se odstěhovali z naší obce Jana Jelínková s dcerou Terezou Roschovou a přistěhovala se Kateřina Havlásková rozená Zavadilová (rodačka z Věžek) s dcerou Sofií Havláskovou. 

 

Zápis proveden dne:   15. března 2011

 

 

Únor 2011

 

Úvod:

Na zasedání zastupitelstva obce Věžky, konaného dne 28. 02. 2011, mi bylo svěřeno vedení kroniky obce. Před uvedením prvního zápisu bych se chtěla stručně představit.

Jmenuji se Soňa Prandorfiová (roz. Hepnarová) a právě letos jsem oslavila své padesátiny. Po ukončení Základní školy ve Věžkách, jejíž řídícím a zároveň učitelem byl v té době Bohumil Pektror a druhou učitelkou Anežka Majíčková, jsem vystudovala Stření ekonomickou školu v Kroměříži. V současné době pracuji na Městském úřadě Kroměříž jako referentka sociálního odboru. Jsem rodačka z Věžek. Žila tu už moje babička, narodila se a žije zde i moje maminka. Jsem vdaná a mám dvě děti. S manželem jsme si ve Věžkách postavili řadový rodinný domek. Od mládí jsem se zajímala o literaturu a historii. O Kronice obce Věžek mi poprvé vyprávěl dřívější kronikář Antonín Buksa. Dovolil mi dokonce do kroniky i nahlédnout. Je to sice již hodně dávno, ale poté co jsem se dozvěděla, že kronika není již desítky let vedena a že ani moje předchůdkyně, pověřená vedením kroniky před čtyřmi roky, v jejím psaní nepokračovala, rozhodla jsem se, že to zkusím. Návrh byl zastupitelstvem jednohlasně přijat a bylo odhlasováno vedení kroniky nejen ručně psané ale i v elektronické podobě. 

 

Obecní záležitosti:

Zasedání zastupitelstva obce Věžky na OÚ ve Věžkách se konalo dne 28. 02. 2011.

Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva: Bedřich Gardavský, Simona Chromcová, Marcel Majda, Aleš Bosák, Radovan Sas, Ivana Zavadilová, Stanislav Kopeček.

Starosta obce na úvod přivítal na zasedání zástupce Policie ČR, obvodní odd. Morkovice, prap. Jaroslava Chmelu, který podal zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2010 na Morkovsku. V diskuzi prap. Chmela odpověděl na dotazy občanů a zároveň varoval občany před podomními prodejci a nabádal občany, aby si dobře zkontrolovali průkazy sčítacích komisařů, kteří je z důvodu sčítání lidu v nejbližších dnech navštíví, neboť se začali objevovat podvodníci, kteří se za sčítací komisaře pouze vydávají a provádějí u důvěřivých a hlavně starších občanů krádeže.

Dále starosta obce přednesl návrh rozpočtu na rok 2011:

Příjmy:                             7 357 000,- Kč

Výdaje:                            6 424 000,- Kč

Financování:                       933 000,- Kč

Dalším bodem programu bylo projednání žádostí o dotační tituly na rok 2011 na veřejnou zakázku - revitalizační rybník a protipovodňové opatření ve Vlčích Dolech, který byl zařazen k realizaci v rámci OPŽP. Na základě toho se podepsala smlouva o dílo se zhotovitelem firmou LM Engineering s.r.o., Kroměříž na vyhotovení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla, v souladu s § 6 zák. 137/2006 Sb. a závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Byl vypracován harmonogram zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 

Výsledek hodnocení nabídek:

1. Rovina, a.s., Hulín                                                 1 423 742,- Kč

2. Vodohospodářské stavby Javorník - CZ, s.r.o.,

Veselí nad Moravou                                                    1 550 293,- Kč

3. SMO a.s., Otrokovice                                              1 686 887,- Kč 

ZO projednalo výsledek jednání hodnotící komise, která provedla posouzení a vyhodnocení nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: Vlčí Doly – revitalizační rybník a protipovodňové opatření a schválilo pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí. Současně pověřilo starostu k vydání rozhodnutí. 

ZO schválilo podání žádosti na opravu sakrálních staveb - kříž na hřbitově a kříž v dědině před č.p. 25.

Jednohlasně byl přijat návrh na podání žádosti na komunitní kompostárnu, která je zpracována a připravena k podání, po vyhlášení výzvy SFŽP ČR. Dále je připraven projekt na rekonstrukci parku – výsadba a stavební práce

ZO vzalo na vědomí zprávu o stavu připravované akce protipovodňové opatření - Poldr Věžky a jeho odtok – návrh přijat jednohlasně.

ZO po projednání schválilo prodej pozemku parc.č.1400 o výměře 1055m2 v k.ú. Věžky Janu Novákovi, za cenu 5,- Kč/m2 – návrh přijat jednohlasně.

Po obnovení designu webových stránek obce začala hospodářka Šárka Zurynková postupně tyto stránky doplňovat. Skupina zastupitelů podala návrh na doplnění stránek. Po diskuzi byl jednohlasně přijat návrh, nezařazovat do webových stránek diskusní fórum.

MS Troják Věžky-Zlobice podalo žádost o prodej části pozemku parc.č. 1553 v k.ú.Věžky za účelem vybudování mysliveckého zařízení. Vzhledem k složitosti dané situace (legalizace stavby, jednání se Stavebním úřadem Kroměříž a MěÚ – odd. správy Územních plánů) není možno rozhodnout okamžitě. Jednání budou pokračovat.

Byl přijat jednohlasně návrh na vedení kroniky obce Věžky Soňou Prandorfiovou. Bylo schváleno, že se kronika povede klasickým způsobem i elektronicky.

Byla projednána žádost o povolení na postavení ohrady pomocí elektrického ohradníku za účelem pasení ovcí na pozemku parc. č. 1251, k. ú. Vlčí Doly. Jedná se cca o 2 x 1500m2.

ZO souhlasí – návrh přijat jednohlasně.

ZO schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Věžky a firmou E.on Distribuce a.s., České Budějovice. Předmětem smlouvy je vybudování přípojky NN přes parc. č. 265/1 v k. ú. Věžky ve vlastnictví obce Věžky pro výstavbu nového rodinného domu manželů Kovářových na parc. č. 260 v k. ú. Věžky. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 2000,- Kč. – návrh přijat jednohlasně.

ZO delegovalo podle § 84 odst. f) zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) Bedřicha Gardavského jako zástupce obce Věžky na řádné a mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. po celou dobu funkčního období - návrh přijat jednohlasně.

Starosta obce podal informace o převodech pozemků PF ČR, ÚZSVM ČR a Lesy ČR. Jedná se o pozemky, které vlastní tyto organizace nebo je obec spoluvlastníkem. Převody těchto pozemků trvají již více jak 5 roků. Jedná se o části chodníků, komunikací a veřejných ploch v obci Věžky. Obec Věžky usiluje o převod těchto pozemků do vlastnictví obce Věžky.

ZO vzalo na vědomí zprávu o kontrole Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Brno na objektu Věžky č.p. 43 – obchod se smíšeným zbožím. Dne 14.01.2011 proběhla na objektu Věžky č.p. 43 kontrola SZPI Brno, při které byly nalezeny tyto hygienické nedostatky: na sociálním zařízení provozovny se nachází plíseň na stropě, přípojka k vodovodní síti není zazděná. Termín odstranění: 29. 04. 2011.

Byl jednohlasně přijat návrh na zakoupení diktafonu.

ZO vzalo na vědomí zprávu o odměnách neuvolněných zastupitelů obce Věžky – od 01. 01. 2011 platí Nařízení vlády č.375/2010 o stanovení výše odměn neuvolněných členů ZO.

 

Místní poplatky pro rok 2011.

Do 31. 03. 2011 je nutné zaplatit tyto místní   poplatky: 
  
1. Za sběr, svoz a uložení komunálního odpadu dle OZV č. 2/2010 

Základní sazby:  
 • 1 osoba - 500,- Kč

 •   
 • vlastníci staveb dle čl. 2 odst. 2        ("chalupáři") - 500,- Kč

Množstevní slevy pro vícečlenné   domácnosti:  

 • 2 osoby - 750,- Kč
 •   
 • 3 osoby - 850,- Kč
 •   
 • 4 osoby - 950,- Kč
 •   
 • 5 a více osob - 1050,- Kč

Množstevní slevy pro domácnosti platí   pouze při platbě do 31.3.2011. Pro úhrady po tomto datu platí každý občan   základní sazbu - 500,- Kč/osobu.
 
  2. Ze psů dle OZV č.3/2010

    
 • 1. pes - 50,- Kč
 •   
 • 2. a každý další pes - á 80,- Kč

  

Počasí:

Konec ledna a začátek února byl v nižších polohách chladnější než průměr. V době od 4. do 11. února bylo tepleji, od 12. do 16. Bylo o trochu chladněji. V době od 20. do 26. bylo velmi mrazivo, kdy teplota klesala až na -20 až -25 °C. Únor byl na sníh velmi chudý. Průměrné denní teploty se po celou dobu pohybovaly okolo - 6 až - 10 °C a nejnižší noční teploty klesaly v průměru na -10 až -16 °C.

 

Různé:

V měsíci únoru zemřel Vladimír Smržák

 

Zápis proveden dne:  15. března 2011

 

Březen 2011

  

Obecní záležitosti: 

Agrodružstvo Morkovice oznámilo všem občanům Věžek, že má na některých pozemcích založeny dotační biopásy, sloužící jako přirozený kryt pro zvěř. Ty se nacházejí zejména kolem lesů, potoků, remízků a jsou označeny cedulemi. Je zakázáno na ně vjíždět, vstupovat nebo je jakkoli poškozovat.

 

Veřejný život v obci:

Masopust 5. března 2011:

Masopust (ostatky, fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu) bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Masopust byl pro lidi svátkem hodování, během kterého se připravovali na následný půst. V některých regionech je součástí oslav obřadní průvod masek, který obchází s muzikou vesnicí. Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo Boží milosti.Masopust končil v noci před popeleční středou. Popeleční středa je prvním dnem postní doby. Její termín připadá na 40. den před Velikonocemi (do těchto 40 dnů se nepočítají neděle). Jelikož jsou Velikonoce pohyblivý svátek, i Popeleční středa připadá každý rok na jiné datum. Název Popeleční středa pochází ze zvyklostí pálit palmy či kočičky z Květné neděle minulého roku. Takto získaného popela se užívá při bohoslužbě Popeleční středy, kdy jsou věřící znamenáni popelem, tzv. popelcem, na čele. Tento symbol upomíná na blízkovýchodní tradici sypání si popela na hlavu na znamení pokání před Bohem.Ve Věžkách se tato tradice dochovala až do dnešních dnů a „medvědi chodili“ v sobotu 5. března 2011. Akce byla v „režii“ Sboru dobrovolných hasičů Věžky. Bylo poměrně hezké počasí (6 °C, po většinu dne slunečno). Průvod tvořilo v průměru 12 – 14 velmi zdařilých masek (viz fotografie č. 1 – 7 v příloze), které křepčily a zpívaly za doprovo